Kosten van ambulancezorg | Ambulancezorg Nederland (2023)

Kosten

Alleen wanneer de ambulance de patiënt vervoert naar (bijvoorbeeld) het ziekenhuis, worden kosten in rekening gebracht bij de patiënt op basis van vastgestelde tarieven.

Als de patiënt ter plaatse onderzocht en/of behandeld wordt, maar niet wordt vervoerd, spreken we van een zogenaamd mobiel zorgconsult.Voor een mobiel zorgconsult worden geen kosten in rekening gebracht.

Ambulances staan 24/7 paraat om uit te rukken als iemand in levensgevaar is of als er sprake is van mogelijke gezondheidsschade. Het grootste deel van de kosten van een ambulancerit bestaat dan ook uit ‘beschikbaarheidskosten’: kosten die gemaakt worden om ervoor te zorgen dat een volledig met medische inrichting uitgeruste ambulance-eenheid24 uur per dag beschikbaar is om - in spoedgevallen - tijdig ter plaatse te kunnen zijn.
Daarnaast zijn overige kosten zoals opleiding, onderhoud, brandstof, ICT, gebouwen, staf en ondersteuning opgenomen in het rittarief.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 08/13/2023

Views: 5912

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.